Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tešíme sa z Vášho záujmu o naše webové stránky www.meracie-pristroje.eu. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá.

Testo, s.r.o. Jinonická 80, 158 00 Praha 5  (nižšie nazývaný "Testo")

Ochranu informácií a údajov zverených spoločnosti Testo považujeme za časť našej podnikateľskej zodpovednosti. Aby ste pri návšteve našich webových stránok mali pocit bezpečia, pri spracovaní Vašich osobných údajov striktne dodržujeme zákonné ustanovenia. Chceli by sme Vás  podrobne informovať o našom zaobchádzaní s Vašimi údajmi.


1. Kto zodpovedá za spracovanie Vašich údajov?
Zodpovednosť za spracovanie Vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky v zmysle Obecného nariadenia o ochrane údajov EU (ONOOÚ) nesie

Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
Telefon:            222 266 700
E-mail:              info@testo.cz

So všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov v súvislosti s našimi produktmi alebo využívaním našej webovej stránky sa kedykoľvek môžete obrátiť na nášho zverenca na ochranu údajov. Môžete ho kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese (heslo: „do rúk zverenca na ochranu údajov”).

2. Kedy a za akým účelom bude Testo o Vás zhromažďovať údaje?
2.1. Prístupové údaje
Pri každom použití našej webovej stránky zbierame prístupové údaje automaticky poskytované Vašim prehliadačom k umožneniu Vašej návštevy webovej stránky. Prístupové údaje zahŕňajú predovšetkým:
  • IP adresu požadujúceho prístroja
  • dátum a čas vyhľadávania
  • adresu vyhľadanej webovej stránky a dotazové webové stránky
  • údaje o použitom prehliadači a operačnom systéme
  • online identifikátory (napr. identifikátory prístrojov, ID relácií)
 
Dátové spracovanie týchto prístupových údajov je potrebné k umožneniu návštevy webovej stránky a k zaisteniu trvalej funkčnosti a bezpečnosti našich systémov. Prístupové údaje sú ukladané do pamäti za vyššie uvedeným účelom, k vytváraniu štatistických údajov o používaní našej webovej stránky, k rozvíjaniu našej webovej stránky s prihliadnutím k užívateľským zvyklostiam našich návštevníkov (napr. pri stúpajúcom podieli mobilných prístrojov vyhľadávajúcich naše stránky) a pre všeobecnú administratívnu opateru o našu webovú stránku. Právnym základom je čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. b) ONOOÚ.
V logových súboroch uložené informácie neumožňujú priamy spätný záver o Vašej osobe.


2.2. Nadviazanie kontaktu 
Máte rôzne možnosti nás kontaktovať. Patria k tomu kontaktný a servisný dotazový formulár a nadviazanie kontaktu pomocou e-mailu. Ktoré údaje sú kedy zbierané, je možné poznať z príslušných zadávacích formulárov. V tejto súvislosti spracovávame údaje výhradne za účelom komunikácie s Vami. Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Nami zbierané údaje pri použití kontaktného formulára sú po úplnom spracovaní Vášho dotazu automaticky vymazané, s výnimkou toho, ak Váš dotaz ešte potrebujeme na plnenie zmluvných či zákonných povinností (srv. oddiel „Kedy sú Vaše údaje vymazané?”).

2.3. Registrácia na e-shope
Aby ste mohli využiť plný rozsah našej webovej stránky, odporúča sa registrácia na e-shope . Ktoré údaje sú kedy zbierané je možné poznať z príslušnej špecifikácie formulárov. Údaje, ktorých zadanie je povinné, sme označili ako povinné polia. Registrácia nie je možná bez týchto údajov. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) ONOOÚ.
 
2.4. Objednávka na e-shope
V rámci objednávania zbierame povinné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy:
 
• Oslovenie
• Meno a priezvisko
• E-mailová adresa
• Fakturačná a zasielacie adresa
• Telefónne číslo
 
Za účelom plnenia zmluvy odovzdávame vaše údaje špedičnej spoločnosti poverenej vykonaním dodávky, ak je to pre dodanie objednaného tovaru nevyhnutné. Podľa toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb zvolíte, postupujeme pre realizáciu platieb na tento účel zbierané platobné údaje platbou poverenému peňažnému ústavu a popr. nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb, resp. zvolenej platobnej službe.
Všetky platby na našom e-shope sú realizované cez nášho poskytovateľa platobných služieb Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Vaše platobné údaje sú pritom prenášané cez zabezpečené spojenie https na servery Wirecard. Tento prenos sa koná výhradne za účelom realizácie platby. Venujte k tomu prosím pozornosť vyhlásenie o ochrane údajov Wirecard (www.wirecard.de/datenschutz/). Zmluvným partnerom za poskytovateľov platobných služieb pritom je Testo SE & Co. KGaA (Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch, Nemecko, +497653 / 681-0, info@testo.de).
Ak Testo poskytne plnenie ako prvé, napr. pri kúpe na faktúru, vyhradzuje si Testo za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov právo zaobstarať si od špecializovaných poskytovateľov služieb -informácie o indentite a bonite zákazníka, resp. podmieniť poskytnutie niektorých spôsobov platby kontrolou bonity. Informácie o bonite môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (bodové hodnoty), vypočítanej na základe vedecky uznaných matematicky-štatistických metód a zahŕňajúce okrem iného aj adresové údaje. Získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti výpadku platby používame pre zváženej rozhodnutie o zdôvodnenie, prevedenie alebo ukončenie zmluvného pomeru. Vaša právom chránené záujmy sú zohľadňované v súlade so zákonnými predpismi.
 
2.5. Leták od Testo
Máte možnosť objednať si náš leták, v ktorom vás pravidelne informujeme o novinkách výrobkov a o akciách.
Pre objednanie nášho letáku používame takzvanú Double Opt-In metódu, tzn. že vám budeme zasielať leták e-mailom až vtedy, keď v našom oznamovacom e-maili kliknutím na odkaz potvrdíte, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy. Ak svoju e-mailovú adresu potvrdíte, uložíme vašu e-mailovú adresu, čas prihlásenia a pre prihlásenie použitú IP adresu až do okamihu, keď svoju objednávku stornujete. Výlučným účelom uloženia do pamäte je umožniť nám zasielanie letáku a možnosť vaše prihlásenie doložiť. Objednávku letáku môžete kedykoľvek stornovať. Príslušný odhlasovací odkaz sa nachádza v každom letáku. Samozrejme k tomu tiež stačí oznámenie na vyššie či v letáku uvedené kontaktné údaje (napr. E-mailom alebo listom). Právnym základom spracovanie je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) ONOOÚ.
Odhlásenie z odoberania letáku je možné kedykoľvek, napr. Pomocou odkazu na konci každého letáku. Alternatívne môžete svoju žiadosť o odhlásenie tiež adresovať na uvedené kontaktné údaje.
 
2.6. Zákaznícke názory a výherné hry u Testo
Ak sa zúčastňujete niektorej z našich ankiet medzi zákazníkmi, používame vaše údaje za účelom prieskumu trhu a verejnej mienky a optimalizácie výrobkov. Vyhodnocovanie údajov vykonávame zásadne anonymizovaným spôsobom na interné účely. Pokiaľ vo výnimočných prípadoch názory zákazníkov nie sú vyhodnocované v anonymnej podobe, zbierame údaje len s vaším súhlasom. U vyhodnotení osobných údajov je právnym základom vyššie uvedený súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) ONOOÚ.
V rámci výherných hier používame vaše údaje na účel výhernej hry a informácie o výhre. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach účasti na príslušnej výhernej hre. Právnym základom spracovania je zmluva o hre podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) ONOOÚ.
 
2.7. Ďalšie prípady zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. F) ONOOÚ)
Okrem toho môžeme používať vaše údaje na základe zváženia záujmov na ochranu oprávnených, spravidla ekonomických záujmov našej spoločnosti alebo tretej osoby, pričom pokiaľ možno používame pseudonymizované alebo anonymizované údaje. Používame ich na nasledujúce účely:
 
• kontrolu a optimalizáciu efektívnosti a právnej istoty obchodných procesov
• kontroly bonity
• kontrolu, optimalizáciu a vývoj služieb a výrobkov
• vykonávanie reklamy (napr. Poštové reklamu, retargeting), prieskum trhu a verejnej mienky
• uplatňovanie právnych nárokov a obhajobu pri právnych sporoch
• detekciu, zamedzenie a objasnenie trestných činov
• zaistenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti našich počítačových systémov
 
2.8. Na plnenie ďalších právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. C) ONOOÚ)
Podliehame rôznym právnym povinnostiam, napr. zákonným povinnostiam uchovávanie záznamov ohľadom obchodných podkladov a ustanovením exportného zákona.
 
3. Prenos osobných údajov
Pokiaľ pre prevádzku tejto webovej stránky alebo pre poskytnutie výkonu podniku skupiny Testo nasadzujeme externých poskytovateľov služieb (poskytovateľa hostingu, manažment uchádzačov o miesto, poskytovateľa zasielacích služieb atď.), Alebo ak spracovanie spadá do príslušnosti iného podniku skupiny TESTO, dostávajú príslušné podniky prístup k vašim údajom len v rozsahu, ktorý je k plneniu ich úloh a funkcií nevyhnutný.
Ak títo poskytovatelia služieb a podniky skupiny Testo spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, môže to znamenať, že vaše dáta budú prenášané do krajiny, ktorá neposkytuje tie isté normy ochrany údajov ako Európska únia. V tomto prípade zabezpečujeme, že príslušní príjemcovia vašich údajov zaručujú zmluvne alebo iným spôsobom úroveň ochrany údajov, ktorá je rovnocenná s Európskou úniou. Môžete si vyžiadať kópiu týchto záruk.
 
4. Na aký účel používa táto webová stránka cookies?
Používame tzv. Cookies, aby sme umožnili užívateľsky priaznivé využitie a navigáciu našimi webovými stránkami. Cookies sú menšie súbory s textovými informáciami, ktoré sú pri vyvolaní ponuky ukladané na váš pevný disk. Cookies slúžia na dočasné uloženie informácií - napríklad pre štatistické vyhodnotenia alebo za účelom riadenia spojenia počas návštevy na našej webovej stránke. Cookies navyše slúžia na ukladanie preferencií návštevníkov. Tým môžeme obsahy našej webovej stránky cielene prispôsobiť vašim potrebám a tak našu ponuku pre vás optimalizovať. Pomocou cookies nemôžeme vytvoriť vzťah k užívateľom.
Ukladanie týchto cookies môžete v systémových nastaveniach vášho prehliadača kedykoľvek deaktivovať a existujúce cookies vymazať. Každý používateľ si môže ponuku prezrieť tiež bez cookies. Ak cookies neakceptujete, môže to viesť k obmedzeniu funkcií našej ponuky.
Niektoré z nami použitých cookies budú po konci relácie prehliadača (koniec relácie) automaticky zase z pevného disku vymazané (relačné cookies). Okrem toho tiež používame cookies, ktoré po určitú dobu zostanú na vašom pevnom disku aj po ukončení relácie prehliadača. Tieto pretrvávajúce cookies sú ukladané na váš pevný disk a po stanovenej dobe sú prehliadačom vymazané. U cookies sa môže tiež jednať o cookies od iných poskytovateľov.
Cookies potrebné na vykonávanie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých vami požadovaných funkcií (napr. využitie nákupného košíka) sú ukladané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) ONOOÚ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ukladanie iných cookies (napr. cookies pre analýzu vášho vyhľadávania) je prerokované v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.
 
5. Použitie cookies a porovnateľných technológií na analytické účely
Cookies a porovnateľné technológie používame tiež na reklamné účely. Niektoré prístupové údaje vznikajúce pri využití našej webovej stránky sa používajú pre reklamy cielené na vaše záujmy. Vďaka analýze a vyhodnotení týchto prístupových údajov vám môžeme na našej webovej stránke a webových stránkach zobrazovať personalizovanú reklamu. To znamená, reklamu zodpovedajúcu vašim skutočným záujmom a potrebám.
Právnym podkladom pre spracovanie údajov opísaného v nasledujúcom oddieli čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) ONOOÚ, založeného na našom oprávnenom záujme vám poskytovať personalizovanú reklamu.
V nasledujúcom článku by sme vám chceli tieto technológie a k tomu nasadené poskytovateľa bližšie vysvetliť.
 
K zhromažďovaným údajom môžu predovšetkým patriť:
 
• IP adresa prístroja,
• dátum a čas prístupu,
• identifikačné číslo cookie,
• identifikátor mobilných prístrojov,
• technické údaje o prehliadači a operačnom systéme.
 
Zhromažďované údaje sú však ukladané výhradne v pseudonymizovanej podobe, čím nie sú umožnené žiadne priame spätné závery na osoby.
V nasledujúcich popisoch nami použitých technológií nájdete vždy odkazy na možnosti odvolania ohľadom našich analytických a reklamných opatrení pomocou takzvaných Opt-Out cookies. Berte prosím na vedomie, že po vymazaní všetkých cookies vo vašom prehliadači alebo neskoršie použitie iného prehliadača a / alebo profilu musia byť opäť uložené Opt-Out cookies.
Nižšie popisujeme možnosti odporu pre naše analytické a reklamné opatrenia. Alternatívne môžete odvolanie uplatniť zodpovedajúcim nastavením na webových stránkach trusu, NAI, DAA alebo Your Online Choices, ktoré poskytujú možnosti hromadného odvolania pre viac zadávateľov reklám. Tieto stránky umožňujú poskytovateľom deaktivovať pomocou Opt-Out cookies všetky inzeráty naraz, alebo alternatívne upraviť nastavenia pre každého poskytovateľa zvlášť.
 
5.1. Google (Universal) Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Google Analytics používa cookies a podobné technológie pre analýzu a optimalizáciu našej webovej stránky na báze vášho uživateského správania. V tomto kontexte získané údaje môžu byť Google prenesené na server do USA, kde potom sú vyhodnotené a uložené. Google pre prípad prenesenia osobných údajov do USA dodržiava EÚ-US Privacy Shield. Vaša IP adresa sa však pred vyhodnotením užívateľských štatistík skráti, aby neboli možné spätné závery na vašu identitu. Na tento účel bol Google Analytics na našej webovej stránke rozšírený o kód "anonymizeIP", aby bolo zaistené anonymizované zaevidovanie IP adries.
Google spracováva informácie získané pomocou cookies k vyhodnocovaniu vášho využívania webovej stránky, na zostavenie reportov o vašich aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využitím webových stránok a internetu.
Ako bolo uvedené vyššie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby cookies odmietal, alebo môžete zaevidovanie údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na použitie našich webových stránok zabrániť v nastavení cookies vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google. Alternatívne môžete spracovanie vašich údajov spoločnosťou Google zamedziť aj tým, že si stiahnete a nainštalujete spoločnosťou Google poskytnutý Browser-Add-On (nie je možné u mobilných koncových prístrojov).
Podrobnejšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane údajov Google Analytics.
Ukladanie cookies Google-Analytics sa koná na základe čl. 6 ods. 1 PIMS. f) ONOOÚ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu užívateľského správania, aby mohol optimalizovať ako svoju webovú ponuku, tak svoju reklamu.
 
5.2. Visual Website Optimizer
Na našej webovej stránke používame Visual Website Optimizer (VWO). Ide o službu analýzy webu spoločnosti Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, pita Pura, Delhi 110034, India. Tieto analýzy vykonávame v súlade so zákonom o ochrane údajov a najmä nepoužívame žiadne osobné údaje. Účelom vykonávania týchto analýz je dozvedieť sa viac o používaní našich webových stránok, aby sme mohli pre vás optimalizovať našu ponuku a jej možnosť vyhľadávania.
Ak nechcete, aby pomocou Visual Website Optimizer boli ukladané anonymné údaje o vašom využití našej webovej stránky, môžete používanie tejto služby zamietnuť. Visual Website Optimizer na webovej stránke ponúka odkaz, pomocou ktorého môžete kliknutím zhromažďovanie dát (Opt-Out) zamietnuť. Cez Visual Website Optimizer potom nebudú ďalej zhromažďované žiadne údaje. Z technickej stránky deaktivácia vyžaduje, aby pri Opt-Out boli analytickým nástrojom Visual Website Optimizer uložené cookies. Toto vyhlásenie Opt-Out potom platí, kým cookies nevymažete. Opt-Out cookies sú platné iba v prehliadači, ktorým ste Opt-Out vykonali. Ak používate našu webovú stránku z rôznych počítačov alebo pomocou rôznych prehliadačov, odporúčame vám teda nastaviť Opt-Out cookies pre každý počítač a prehliadač.
Budúce ukladanie vašich anonymne zhromažďovaných návštevníckych údajov môžete kedykoľvek odmietnuť na webovej stránke https://vwo.com/opt-out tým, že do príslušného poľa zadáte webovú adresu. Za účelom odvolania pre všetky internetové stránky používajúce Visual Website Optimizer môžete alternatívne na rovnakej stránke kliknúť na odkaz "Disable VWO". Viac informácií k téme ochrany údajov nájdete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.
Ukladanie Visual Website Optimizer sa umožňuje na základe čl. 6 ods. 1 PIMS. f) ONOOÚ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem ukazovať užívateľovi relevantné ponuky výrobkov. Cieľom je zlepšiť užívateľský zážitok na webovej stránke personalizovaným spôsobom.
 
 
5.3. Google AdWords Conversion-Tracking a Remarketing
Naše webové stránky využívajú služby "AdWords Conversion-Tracking" a "AdWords Remarketing" Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Pomocou "AdWords Conversion-Tracking" zaznamenávame nami definované akcie zákazníkov (ako napr. kliknutie na inzerát, vyvolanie stránok, sťahovanie) a analyzujeme ich. "AdWords Remarketing" používame pre individualizované reklamy pre naše výrobky na partnerských webových stránkach Google. Obe služby k tomu používajú cookies a podobné technológie. V tomto kontexte získané údaje môžu byť Google prenesené na server do USA, kde potom sú vyhodnotené a uložené. Google pre prípad prenesenia osobných údajov do USA dodržiava EÚ-US Privacy Shield.
Ak používate účet Google, môže Google podľa nastavenia vo vašom účte Google prepojiť váš priebeh webového a aplikačného prehliadača s vašim účtom Google a používať informácie z vášho účtu Google k personalizovaným inzerátom. Ak si toto priradenie k vášmu účtu Google neželáte, musíte sa pred vyvolaním našej kontaktnej stránky z Google odhlásiť.
Ako už bolo vyššie spomenuté, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby cookies odmietal. Navyše môžete v nastaveniach cookies vo vyhlásení o ochrane údajov Google zabrániť použitiu cookies na reklamné účely.
Podrobnejšie informácie k tomu nájdete v prehlásení o ochrane údajov od Google.
 
5.4. LinkedIn Conversion-Tracking
Používame Re-Targeting-Tool LinkedIn Conversion-Tracking spoločnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ( »LinkedIn«). Na tento účel je na webovej stránke Testo zaintegrovaný LinkedIn Insight Tag, pomocou ktorého LinkedIn môže zhromažďovať štatistické, pseudonymizované údaje o vašej návšteve a o použití našej webovej stránky a na tomto základe nám poskytnúť zodpovedajúce súhrny. Tieto údaje mimo toho slúžia na to, aby sme vám mohli zobrazovať vaším záujmom zodpovedajúce a relevantné ponuky a odporúčania. Ukladanie cookies môžete zamedziť pomocou nastavenia prehliadača. Alternatívne môžete proti tomuto spôsobu spracovania údajov namietať tým, že pomocou nasledujúceho odkazu uložíte opt-out cookie, ktorý na vašom prístroji zostane až do okamihu, kedy cookies vymažete. Táto možnosť existuje ako pre členov LinkedIn tak pre nečlenov.
Podrobnejšie informácie k tomu nájdete aj v prehlásení o ochrane údajov od LinkedIn.
 
6. Používanie funkcií ďalších poskytovateľov
6.1. Meranie konverzií a Website Customer Audiences pomocou Facebook pixelu
Na našich webových stránkach používame Facebook pixel resp. pixel pre Website Customer Audiences od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len: Facebook). Vyvolaním tohto pixelu cez váš prehliadač môže Facebook následne spoznať, či reklama na Facebooku bola úspešná. Je tomu tak napr. v prípade, keď na webovej stránke dôjde k uzavretiu kúpy. Od Facebooku k tomu dostávame výlučne štatistické a anonymizované údaje bez vzťahu ku konkrétnej osobe. Tým môžeme na štatistické účely a účely prieskumu trhu zaevidovať účinnosť reklám na Facebooku a zlepšovať našu ponuku.
Ďalej využívame Facebook pixel pre funkciu "Website Custom Audiences". Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ webových stránok od Facebooku nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov a ich použití. Môžeme len vybrať, ktorým segmentom užívateľov Facebooku (napr. vek, záujmy) má naša reklama byť zobrazovaná. Pritom využívame jeden z dvoch postupov Custom Audiences, u ktorého nie sú Facebooku odovzdané žiadne dátové záznamy, najmä žiadne e-mailové adresy našich užívateľov, a to ani v zašifrovanej, ani v nezašifrovanej podobe.
Facebook pomocou pixel grafu okrem iného z vášho prehliadača dostane informáciu o tom, že z vášho koncového prístroja bola vyvolaná naša stránka. Ak váš prehliadač umožňuje cookies a vy sa nezúčastňujete na Opt-Out metóde, vytvorí Facebook cookies, pomocou ktorého vás môže spoznať. Ak ste prihlásený na Facebooku alebo sa prihlásite neskôr, môžu vaše údaje byť priradené vášmu Facebook účtu, čím budú spracované osobné údaje.
Najmä keď ste na Facebooku prihlásený, vás napokon odkazujeme na jeho informácie o ochrane údajov https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak chcete svoj súhlas s použitím Facebook pixelu zrušiť, kliknite prosím tu [MT (3].
Ukladanie Facebook pixelu sa koná na základe čl. 6 ods. 1 PIMS. f) ONOOÚ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem zobrazovať ponuky prispôsobené záujmom používateľa. To platí pred pozadím pre používateľov relevantné reklamy.
 
6.2. Eloqua
Používame Eloqua pre personalizáciu komunikácie s vami. Keď naše webové stránky navštívite prvýkrát, uloží sa do vášho prehliadača cookie poskytovateľa Oracle (eloqua.com). Týmto cookie budú zaznamenané vami počas relácie navštívenej stránky. Aj keď tento cookie bude vytvorený na iných webových stránkach, budú informácie o návšteve našich webových stránok viditeľné výlučne pre nás a nebudú zdieľané ani s Oracle ani s inými užívateľmi systému Eloqua. Presne tak nám tento cookie neumožňuje zaznamenávať či nazerať informácie o vašich návštevách iných webových stránok.
Ak tento cookie neobsahuje žiadne špecifické osobné informácie, môže byť vzťah k určitej osobe prípadne zriadený neskôr na základe prepojenia s inými informáciami. Ak nám vyplnením na našich webových stránkach dostupného formulára prenecháte osobné informácie, je možné tieto informácie pridať k informáciám prehliadača, ktoré sú cookie Eloqua zaznamenávané. Takto zhromaždené informácie sa použijú na zlepšenie vám ponúkaných služieb. Patrí k tomu "či" a "ako" s vami komunikujeme a individualizácia obsahov takejto komunikácie. Snažíme sa prispôsobovať našu komunikáciu vašim osobným záujmom, ako sa prejavujú návštevami našich webových stránok. Tým adresujeme pokiaľ možno len taký výber ponúk a reklamných akcií, o ktorom si myslíme, že pre vás bude zaujímavý. Ak si neželáte, aby sme váš počítač poznali (cookies na pevnom disku), môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies z pevného disku vášho počítača vymazal, blokoval alebo vás pred uložením cookies varoval. Ak cookies neakceptujete, nemôžeme vám prípadne poskytnúť všetky naše služby v plnom rozsahu. Ak chcete použitie Eloqua cookie na vašom prístroji pre budúcnosť zrušiť, môžete tak urobiť pomocou nasledujúceho odkazu: Eloqua Opt-Out. Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s použitím Eloqua nájdete tu: Oracle Privacy Policy
 
6.3. Integrované videá YouTube
Do našej webovej stránky sú zaintegrované videá uložené na YouTube, ktorá možno prehrať priamo z našich webových stránok. YouTube je multimediálnou službou spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ( "YouTube"), koncernovej spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Pre prípad, že osobné údaje sú prenášané do USA, sa Google a koncernová spoločnosť YouTube zaviazali k dodržiavaniu EÚ-US Privacy Shield. Právnym základom je článok. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) ONOOÚ, a to na základe nášho oprávneného záujmu o integrácii videového a obrazového obsahu.
Návštevou našej webovej stránky dostanú YouTube a Google informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú substránku našej webovej stránky. Stane sa tak nezávisle na tom, či ste na YouTube alebo na Google prihlásený alebo nie. YouTube a Google používajú tieto údaje pre účely reklamy, prieskumu trhu a potrebám prispôsobeného uspôsobenie svojich webových stránok. Ak na našej webovej stránke vyvoláte YouTube keď ste prihlásený na vašom profile YouTube alebo Google, môžu YouTube a Google túto udalosť navyše prepojiť s príslušnými profilmi. Ak si toto priradenie neželáte, musíte sa pred vyvolaním našej kontaktnej stránky z Google odhlásiť.
Ako bolo uvedené vyššie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby cookies odmietol, alebo môžete zaznamenávanie údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na využitie našej webovej stránky a spracovanie týchto údajov zabrániť tým, že v nastaveniach Google pre reklamu deaktivujete pole "Personalizovaná reklama na webe" . V tomto prípade bude Google zobrazovať iba neindividualizovanou reklamu.
Ďalšie informácie nájdete v informáciách o ochrane údajov Google, ktoré platí aj pre YouTube.
Používanie YouTube sa koná v záujme oslovujúce prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) ONOOÚ.
 
6.4. Nasadenie Google Maps
Naša webová stránka používa mapovú službu Google Maps spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Aby nami používaný mapový materiál Google mohol byť zaintegrovaný a na vašom webovom prehliadači zobrazovaný, musí váš webový prehliadač pri vyvolaní kontaktnej stránky nadviazať spojenie so serverom Google, ktorý sa môže nachádzať v USA. Google sa pre prípad prenesenia osobných údajov do USA dodržiava EÚ-US Privacy Shield. Google tým dostane informáciu, že z IP adresy vášho prístroja bola vyvolaná kontaktná stránka našej webovej stránky. Právnym základom je článok. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) ONOOÚ, a to na základe nášho oprávneného záujmu o integrácii mapovej služby pre nadviazanie kontaktu.
Ak na našej webovej stránke vyvoláte mapovú službu Google keď ste prihlásení na vašom profile Google, môže Google túto udalosť navyše prepojiť s vašim profilom Google. Ak si toto priradenie k vášmu účtu Google neželáte, musíte sa pred vyvolaním našej kontaktnej stránky z Google odhlásiť. Google zhromažďuje vaše údaje a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a personalizovaného zobrazenia Google Maps. Môžete proti tomuto zberu údajov voči Google namietať.
Podrobnejšie informácie k tomu nájdete v prehlásení o ochrane údajov od Google a v Prídavných podmienkach používania pre Google Maps.
 
7. Kedy sú vaše údaje vymazané?
Osobné údaje zásadne ukladáme len po dobu, po ktorú to je nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, pre ktoré sme údaje zhromažďovali. Potom údaje bezodkladne vymažeme, výnimkou sú len prípady ak údaje ešte potrebujeme až do vypršania zákonnej premlčacej lehoty ako dôkaz pre občianskoprávne nároky, alebo kvôli zákonným povinnostiam uchovávania záznamov.
Ako dôkaz musíme zmluvné údaje uchovávať ešte tri roky od konca roka, v ktorom obchodné vzťahy s vami končia. Prípadné nároky sú podľa zákonnej regulárnej premlčaciej lehoty premlčané až v tomto okamihu.
Aj potom musíme z účtovníckych dôvodov vaše údaje čiastočne ešte uchovávať. Sme k tomu nútení na základe zákonných dokumentačných povinností, príp. vyplývajúcich z obchodného zákonníka, daňového poriadku, zákona o úveroch, zákona o praní peňazí a zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Tam je stanovená lehota na uchovávanie podkladov dva roky až desať rokov.
 
8. Aké práva na ochranu osobných údajov máte?
Máte kedykoľvek právo od nás požadovať informácie o spracovaní vašich osobných údajov. V rámci poskytovania informácií vám vysvetlíme spracovanie údajov a poskytneme vám prehľad zbieraných údajov  týkajúcich sa vašej osoby.
V prípade, že u nás zozbierané údaje nie sú správne alebo už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.
Môžete tiež požadovať vymazanie vašich údajov. Ak vymazanie vo výnimočných prípadoch z dôvodu iných zákonných predpisov nie je možný, budú údaje blokované, čím potom budú k dispozícii výlučne pre tento zákonný účel.
Môžete tiež požadovať obmedzenia spracovania vašich údajov, napr. keď sa domnievate, že nami zhromažďované údaje nie sú správne. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, tzn. že vám na želanie poskytneme digitálnu kópiu vami poskytnutých osobných údajov.
K uplatňovaniu vašich tu popísaných práv môžete kedykoľvek využiť vyššie uvedené kontaktné možnosti. To isté platí, ak chcete dostať kópie záruk na preukázanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov.
Navyše ste oprávnení proti spracovaniu údajov namietať založenú na čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) ONOOÚ. Patrí vám tiež právo podať sťažnosť na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Môžete toto právo uplatňovať u dozorného úradu v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo miesta domnelého priestupku. Na Slovensku je príslušným dozorným úradom: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 
9. Právo na zrušenie a právo na námietku
 
Podľa článku 7 ods. 2 ONOOÚ máte právo raz voči nám udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Tým potom v budúcnosti nebudeme v  tomto súhlase založenom spracovanie údajov pokračovať. Zrušením súhlasu nie je dotknutá legitimita spracovania vykonávaného až do okamihu zrušenia na základe súhlasu.
Ak spracovávame vaše údaje na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) ONOOÚ, máte podľa čl. 21 ONOOÚ právo, vzniesť proti spracovaniu vašich údajov námietku, pokiaľ k tomu existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie, alebo ak sa námietka týka priamej reklamy. V poslednom prípade máte všeobecné právo vzniesť námietku, ktorá je pre nás záväzná tiež bez uvedenia dôvodov.
 
 
Ak chcete vaše právo na zrušenie súhlasu alebo na námietku uplatniť, stačí neformálne oznámenie pomocou vyššie uvedených kontaktných možností.
 
10. Bezpečnosť údajov
Zabezpečujeme aktuálne technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, najmä na ochranu vašich osobných údajov pred rizikami pri dátovom prenose, alebo proti prístupu tretích strán. Tieto opatrenia sa priebežne prispôsobujú aktuálnemu stavu techniky. K zabezpečeniu vami na našich webových stránkach uvedených osobných údajov používame Transport Layer Security (TLS), ktorý vami zadané informácie zašifruje.
 
11. Úprava vyhlásenie o ochrane údajov
Príležitostne toto vyhlásenie o ochrane údajov aktualizujeme, napr. pri úprave našej webovej stránky alebo v prípade zmien v zákonných alebo úradných ustanoveniach.